TUT làm ma trận notepad tổng hợp đẹp

  - CODE LÀM MA TRẬN 1
  @echo off
  Pause
  color 0a
  mode 1000

  :matrix
  echo %random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%
  goto matrix

  - CODE LÀM MA TRẬN 2
  @echo off
  color 0a
  echo Hi everybody
  echo If you like this Matrix? Press Enter
  pause>nul
  Title The Matrix
  :cmd
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul
  echo 0
  echo 1
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0 1
  echo 1 1
  echo 0
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul
  echo 1 1
  echo 0
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1 0 1
  echo 1
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul
  echo 0
  echo 1 1 1
  echo 0
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1 1 1
  echo 1
  echo 0 1
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0
  echo 1
  echo 0 1 0 0 0 0
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1
  echo 1
  echo 0
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1
  echo 0 1
  echo 0 0
  echo 1 1
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0 0
  echo 1 1
  echo 0 0
  echo 1 0 1
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul
  echo 0 1 0
  echo 0 1 0
  echo 1 0 1
  goto :cmd

  - CODE LÀM MA TRẬN 3
  @echo off
  color 0a
  echo Hi everybody
  echo If you like this Matrix? Press Enter
  pause>nul
  Title The Matrix
  :cmd
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul
  echo 0
  echo 1
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0 1
  echo 1 1
  echo 0
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul
  echo 1 1
  echo 0
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1 0 1
  echo 1
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul
  echo 0
  echo 1 1 1
  echo 0
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1 1 1
  echo 1
  echo 0 1
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0
  echo 1
  echo 0 1 0 0 0 0
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1
  echo 1
  echo 0
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1
  echo 0 1
  echo 0 0
  echo 1 1
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0 0
  echo 1 1
  echo 0 0
  echo 1 0 1
  ping http://www.vietlq.com -n2>nul
  echo 0 1 0
  echo 0 1 0
  echo 1 0 1
  goto :cmd
  ------Tất cả Code Trên đều lưu dưới dạng ( .bat ) , Encoding Là ( UTF-8 ) !
  Thân ! Chúc Các Bạn Vui Vẻ !


  ...
  Nội dung chính