Hướng dẫn tạo trang chờ chuyển hướng tự động cho blogspot

  Trang chuyển hướng tự động không những giúp cho blog của bạn thêm tính chuyên nghiệp mà còn giúp người đọc có thêm tùy chọn xác nhận có chuyển hướng hay không? Nếu bạn muốn tạo một trang như vậy thì dưới đây là hướng dẫn cách tạo trang chờ chuyển hướng tự động cho blogspot với giao diện đơn giản load nhanh với thời gian chờ tự động 30 giây.

  Kết quả hình ảnh cho loading

  Bước 1: Tạo một trang mới
  Đăng nhập vào Blogger truy cập Trang  » Trang mới » đặt tên cho trang mới này, sau đó chuyển sang khung soạn thảo HTML.
  Bước 2: Tạo style cho button Đồng ý và button Từ chối.
  <style>
  #button1 {
  background-color: #4CAF50;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  color: white;
  padding: 7px 14px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  font-size: 14px;
  cursor: pointer;
  }
  #button2 {
  background-color: #008CBA;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  color: white;
  padding: 7px 14px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  font-size: 14px;
  cursor: pointer;
  }
  </style>
  
  

  Bước 3: Tạo script chuyển hướng và từ chối
  <script>
  function getQueryVariable(variable)
  {
  var query = window.location.search.substring(1);
  var vars = query.split("&");
  for (var i=0;i<vars.length;i++) {
  var pair = vars[i].split("=");
  if(pair[0] == variable){return pair[1];}
  }
  return(false);
  }
  var time = 30;
  var page = getQueryVariable("t");
  function countDown(){
  time--;
  gett("timecount").innerHTML = time;
  if(time == -1){
  window.location = page;
  }
  }
  function gett(id){
  if(document.getElementById) return document.getElementById(id);
  if(document.all) return document.all.id;
  if(document.layers) return document.layers.id;
  if(window.opera) return window.opera.id;
  }
  function init(){
  if(gett('timecount')){
  setInterval(countDown, 1000);
  gett("timecount").innerHTML = time;
  }
  else{
  setTimeout(init, 50);
  }
  }
  document.onload = init();
  $(document).ready(function(){
  $('.link-out-btn').click(function(){
  window.location = page;
  });
  $('#linkout').text(page);
  });
  </script>
  <script>
  function closeWindow() {
  window.open('','_parent','');
  window.close();
  }
  </script>
  
  

  Lưu ý: Bạn có thể thay dòng var time = 30; số 30 bằng số thời gian mà bạn muốn trang chờ này hiển thị. Thời gian được tính bằng giây.
  Bước 4: Viết chữ hiển thị, copy đoạn text dưới cùng
  <br />
  Bạn vừa nhấp vào một liên kết không thuộc <b><a href="http://ift.tt/2wpltaj">http://ift.tt/2vwj40Y />
  Trang sẽ tự chuyển sang liên kết bạn vừa nhấp sau
  <span id="timecount"></span> giây!
  <br />
  <br />
  Liên kết bạn muốn đến: <span id="linkout"></span><br />
  <br />
  <div style="text-align: center;">
  <button class="link-out-btn" id="button1">Đồng ý</button>
  <button id="button2" onclick="javascript:closeWindow();">Từ chối</button>
  </div>
  
  

  Thay http://ift.tt/2wpltaj bằng tên blog của bạn và link http://ift.tt/2wpltaj bằng link truy cập blog của bạn. Thay các chữ Đồng ý và Từ chối theo ý bạn
  Tổng hợp tất cả các bước trên sẽ tạo ra một trang đầy đủ như sau:
  <style>
  #button1 {
  background-color: #4CAF50;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  color: white;
  padding: 7px 14px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  font-size: 14px;
  cursor: pointer;
  }
  #button2 {
  background-color: #008CBA;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  color: white;
  padding: 7px 14px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  font-size: 14px;
  cursor: pointer;
  }
  .footer-credits{display:none;}
  </style>
  <script>
  function getQueryVariable(variable)
  {
  var query = window.location.search.substring(1);
  var vars = query.split("&");
  for (var i=0;i<vars.length;i++) {
  var pair = vars[i].split("=");
  if(pair[0] == variable){return pair[1];}
  }
  return(false);
  }
  var time = 30;
  var page = getQueryVariable("t");
  function countDown(){
  time--;
  gett("timecount").innerHTML = time;
  if(time == -1){
  window.location = page;
  }
  }
  function gett(id){
  if(document.getElementById) return document.getElementById(id);
  if(document.all) return document.all.id;
  if(document.layers) return document.layers.id;
  if(window.opera) return window.opera.id;
  }
  function init(){
  if(gett('timecount')){
  setInterval(countDown, 1000);
  gett("timecount").innerHTML = time;
  }
  else{
  setTimeout(init, 50);
  }
  }
  document.onload = init();
  $(document).ready(function(){
  $('.link-out-btn').click(function(){
  window.location = page;
  });
  $('#linkout').text(page);
  });
  </script>
  <script>
  function closeWindow() {
  window.open('','_parent','');
  window.close();
  }
  </script>
  <br />
  Bạn vừa nhấp vào một liên kết không thuộc <b><a href="http://ift.tt/2wpltaj">http://ift.tt/2vwj40Y />
  Trang sẽ tự chuyển sang liên kết bạn vừa nhấp sau
  <span id="timecount"></span> giây!
  <br />
  <br />
  Liên kết bạn muốn đến: <span id="linkout"></span><br />
  <br />
  <div style="text-align: center;">
  <button class="link-out-btn" id="button1">Đồng ý</button>
  <button id="button2" onclick="javascript:closeWindow();">Từ chối</button>
  </div>
  
  

  Bước 5: Click xuất bản trang mới, sau đó chọn xem trang mới để lấy link trang ví dụ link của trang chuyển hướng có dạng: http://ift.tt/2vwGbbF

  Kết quả hình ảnh cho loading check


  Bước 6: Thên link của trang cần chuyển hướng đằng sau link trang chuyển hướng với cú pháp sau:
  ?t="LINK-URL-CHUYEN-HUONG". Ví dụ: http://ift.tt/2wpnPGh

  Bước 7: Chèn liên kết vào nới nào bạn muốn người đọc nhấp chuột trong bài viết. Ví dụ xem demo dưới đây:
  ...
  Nội dung chính